Regulamin portalu

Regulamin strony internetowej „Tytus”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego „tytus.edu.pl” oraz z dostępnych w serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Przedmiot Serwisu

1. Serwis internetowy „Tytus” (dalej „Serwis”) jest stworzony i prowadzony w ramach projektu historycznego pt. „Tytus”, zwanego dalej „Projektem”, którego celem jest rozwijanie wśród mieszkańców Polski wiedzy na temat historii Wielkopolski, Polski oraz świata.

2. Organizatorem Projektu oraz administratorem Serwisu jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku, Al. Flensa 2B, 62-035 Kórnik, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000120123, zwana dalej Administratorem.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Warunkiem korzystania z Serwisu i dostępnych w nim usług jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Postanowienia Regulaminu wiążą użytkowników od chwili, w której zaczęli korzystać z Serwisu, o czym Administrator nie ma obowiązku ich dodatkowo informować lub uprzedzać.

2. Technicznym warunkiem korzystania z Serwisu jest używanie urządzenia z przeglądarką internetową, dostępem do Internetu i wyświetlaczem o wymiarach co najmniej 300 × 300px.

3. Niektóre funkcje lub dostępne w Serwisie usługi mogą nie działać lub działać mniej płynnie w przeglądarkach blokujących ciasteczka (cookies).

4. Do korzystania z usług newslettera Serwisu i ewentualnych innych usług, przy których wyraźnie to zastrzeżono, potrzebna jest działająca skrzynka mailowa.

5. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z usług dostępnych w Serwisie jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia umowy.

6. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu i nie odpowiada za szkody spowodowane usterkami lub przerwami w działaniu Serwisu.

7. Oprogramowanie Serwisu może zapisywać na urządzeniu użytkownika pliki cookies zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

8. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własny koszt i ryzyko.

9. Administrator świadczy drogą elektroniczną:

 • usługę newslettera;
 • usługi zdalnego dostępu materiałów publikowanych w Serwisie;
 • usługi ułatwiające znajdowanie i przeglądanie materiałów archiwalnych;
 • inne usługi, związane z pozostałymi funkcjami Serwisu. – zwane razem “Dostępnymi w Serwisie Usługami”.

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. Zabrania się korzystania z Serwisu i Dostępnych w Serwisie Usług w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobre obyczaje.

2. W szczególności zabrania się korzystać z Serwisu i Dostępnych w Serwisie Usług w sposób mogący spowodować przerwę w działaniu Serwisu, jego nieprawidłowe działanie lub nieuprawniony dostęp do danych.

3. Zasady publikowania w Serwisie nadsyłanych materiałów określa osobny Regulamin Publikacji.

IV. Usługa newslettera

1. Użytkownicy Serwisu, którzy subskrybowali newsletter, otrzymują od Administratora wiadomości e-mail z listą najciekawszych materiałów publikowanych w Serwisie przez ostatni tydzień.

2. Newsletter subskrybuje się przy pomocy elektronicznego formularza, w którym użytkownik podaje adres e-mail i inne wymagane dane. Subskrypcja rozpoczyna się, gdy dane te zostaną poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym Administratora.

3. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, bez podania przyczyny, korzystając z odpowiedniej funkcji w stopce newslettera.

4. Administrator jest administratorem danych osobowych, które chroni, stosując następujące Polityki Prywatności:

V. Warunki techniczne korzystania z treści cyfrowych

1. Do przeglądania treści cyfrowych w formatach PDF niezbędna jest aplikacja komputerowa/mobilna, która umożliwia otwieranie takich plików – program Adobe Reader.

2. Treści cyfrowe w formatach, o których mowa wyżej, mogą być przeglądane bez możliwości edycji.

3. Treści cyfrowe są wolne od zabezpieczeń ograniczających korzystanie.

VI. Regulamin komentarzy

1. Użytkownik Serwisu pod danym materiałem może pozostawić swój komentarz.

2. Zabrania się umieszczania w Serwisie komentarzy, których:

  • 1) treści naruszają prawo, w tym w szczególności:
   • a) treści godzących w cudze dobra osobiste,
   • b) treści pochwalających komunizm lub faszyzm albo negujących komunistyczne i faszystowskie zbrodnie,
   • c) treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym bądź pochwalających lub zachęcających do używania przemocy,
   • d) treści naruszających prawa autorskie innych osób;
 • 2) treści wulgarnych i obscenicznych;
 • 3) linków do treści, o których mowa w poprzednich punktach;
 • 4) wypowiedzi naruszających zasady etykiety, w tym zwłaszcza wypowiedzi, których jedynym celem jest obrażanie innych komentujących;
 • 5) treści utrudniających dyskusję, w tym wypowiedzi nie na temat, zduplikowanych, w języku innym niż polskim lub z rażącym naruszeniem zasad oraz wypowiedzi, których forma, treść lub kontekst nie pozostawiają wątpliwości, że mają na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dyskusji (trolling);
 • 6) reklam;
 • 7) tekstu w nawiasach trójkątnych i kodu HTML.

3. Komentarze użytkowników są moderowane.

4. Administrator ma prawo usunąć cały komentarz, który narusza Regulamin, lub niezgodne z Regulaminem fragmenty komentarza. W miejscu ingerencji zostawia się odpowiednią adnotację.

5. Niezgodne z Regulaminem komentarze można zgłaszać Administratorowi e-mailem na adres: redakcja@tytus.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać link do komentarza i wskazać naruszone punkty Regulaminu.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.

3. Jeśli na stronie z artykułem lub innym dostępnym w serwisie materiałem zaznaczono, że są przedmiotem wolnej licencji, z materiałów tych wolno korzystać stosownie do warunków wskazanej tam licencji.

VIII. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Organizatora

1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby treści artykułów i innych materiałów publikowanych w Serwisie były prawdziwe, rzetelne i merytoryczne.

2. Administrator zastrzega jednak, że artykuły i materiały, o których mowa wyżej, mają charakter wyłącznie informacyjny i użytkownicy, którzy zamierzają wykorzystać je w życiu, powinni je wcześniej zweryfikować.

3. Administrator publikuje sprostowania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo prasowe.

4. Administrator nie odpowiada za komentarze i inne treści dodawane przez użytkowników.

5. Administrator nie odpowiada za treść reklam, z wyjątkiem reklam produktów i usług dostarczanych przez niego samego.

6. Administrator nie odpowiada:

 • a) za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem;
 • b) za szkody powstałe w związku z przerwami w działaniu Serwisu;
 • c) za szkody użytkownika, które ten poniósł, wykorzystując informacje, porady lub wskazówki zawarte w artykułach i innych publikowanych w serwisie materiałach, z wyjątkiem informacji, porad i wskazówek dotyczących korzystania z Serwisu i Dostępnych w Serwisie Usług.

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w niniejszym Regulaminie, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

8. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Dostępnych w Serwisie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

IX. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej redakcja@tytus.edu.pl

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.

4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 3 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

5. Administrator nie dopuszcza możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823).

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219 t.j.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r, poz. 922 t.j), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017r., poz.880 t.j.) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017r., poz. 683 t.j.), ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). i Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie 5 grudnia 2017 r.

3. Administrator zastrzega prawo zmiany Regulaminu.

4. Zmiany w Regulaminie stają się wiążące następnego dnia po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla zawartych wcześniej umów o świadczenie usług płatnych.

5. Administrator informuje o zmianach w Regulaminie, w miarę możliwości z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to zmian takich jak aktualizacji linków czy danych kontaktowych.